Rybářský řád

Rybářský řád pro revír Tylovský rybník
(platný od 1.1.2017)

Přítok do nádrže k revíru nepatří, stejně jako odtok z nádrže, ve vzdálenosti 15 metrů
od výpusti po soutok s Moravicí.
Na konci vzdutí nádrže je pásmo se zákazem lovu ryb, které je  vyznačeno tabulemi.

ÚVODEM

Na tomto revíru se loví buď metodou chyť a pusť, nebo je možné si úlovek ponechat při zachování
níže uvedených podmínek.

Pro letošní rok pro oba způsoby lovu platí některá omezení včetně zákazu lovu jeseterů.
Pokud tyto ryby ulovíte, musí být šetrně vráceny do vody.
Pro ostatní ryby platí omezení jen co do velikosti dle aktuálního rybářského řádu a na jeden týden po vysazení ryb. Toto zde bude uvedeno s datem začátku a konce hájení. Další vysazování plánujeme v měsících duben a říjen t.r.

OBECNÁ USTANOVENÍ

1) Rybář, který si zakoupil povolení k lovu (dále jen povolenka), převzetím stvrzuje, že se řádně seznámil
s rybářským řádem, a že  se všemi ustanoveními souhlasí.

2) Po příchodu k vodní ploše, musí rybář před započetím lovu zapsat docházku.
Po ukončení lovu, nebo dne je nutno položku proškrtnout. Neplatí to pro jednodenní povolenky, zápis provede obsluha prodeje.

3) S pruty může manipulovat pouze osoba, která si řádně zakoupila povolenku.

5) Rozdělávat oheň smí rybář pouze ve vybudovaných ohništích.

4) Povolenka není přenosná na druhou osobu.

6) Rybář  mimo povolenku musí  mít u sebe i doklad totožnosti.

7) Sportovní rybolov na Tylovském rybníku se provozuje na vlastní nebezpečí a na odpovědnost
držitele povolenky, který zodpovídá i za osoby, které jsou s ním u vodní plochy.

8) Provozovatel si vyhrazuje stanovit krátkodobý (max. 1 týden dlouhý) zákaz rybolovu.
Za tyto dny, se neposkytuje náhrada pro držitele celoročních povolenek.

ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ

1) Rybář smí používat nejvýše 2 pruty (při koupi povolenky chyť a pusť nejvýše tří prutů).
Na každém prutu může být pouze jeden návazec. Lovit se smí pouze na plavanou a položenou.
Při lovu na položenou je nutno použít tzv. únikové montáže. Když dojde k utržení ryby,
musí v ní zůstat zaseknutý pouze háček s vlascem, nikoliv zátěž nebo krmítko.

Při lovu na položenou platí zákaz používání pevných montáží, jako jsou například helikoptéry,
kdy je návazec pevně připevněn k zátěži, anebo ke krmítku tj. (srkačky, helikoptéry aj.)

2) Je dovoleno používat loďky k vyvážení návnad, nástrah a označování krmných míst  tyčovými  bójkami.
Loďku je možné  použít i  k mapování sonarem. Zdolávání ryby z loďky je povoleno.
Po skončení lovu je nutno bójku stáhnout z vodní plochy.
Lovící nesmí obtěžovat svou činností ostatní rybáře!

3) Při ulovení ryby je  nutné použít podběrák a  vlhkou podložku.

4) Po případném vážení, měření a focení je nutno rybu co nejrychleji pustit zpět do vody.

5) Mimo dobu hájení ryb se chytá non-stop.

6) Rybář musí na rybníku udržovat pořádek  a chovat se šetrně k okolní přírodě.
Veškeré odpadky musí být uloženy v odpadních pytlích a po skončení rybolovu je nutné odpadky
odvézt a zlikvidovat.
Po příchodu k vodě nejdříve rybář provede prohlídku místa a je-li  toto znečištěno, je povinen  prostor  před rybolovem uklidit.

7) Při ponechání si ryby se stanovenou délkou je rybář povinen  skutečnost ihned řádně  zapsat do přehledu o úlovcích.

8) Rybář si může ponechat v jednom dni max. 2 ks ušlechtilých ryb, v jednom týdnu
max. 4 ks ušlechtilých ryb, držitelé celoroční povolenky 25 ks ušlechtilých ryb za rok.
Ulovením a zasakováním 2 ks ušlechtilých ryb, rybolov v daném dni pro rybáře končí. Ponechané 2 ks lososovité ryby se počítají za 1 ks ryby ušlechtilé.

POVINNÁ VÝBAVA

1) Podložka pro ryby o velikosti min. 50 x 100 cm, tl. 0,5 cm,

2) Podběrák o velikosti ramene min. 60 cm

3) Metr, vyprošťovač háčků, vezírek (sak) pro uchovávání ryb.,

4) Osvětlení (každý rybář musí být v noci osvětlen neagresivním světlem, jako je baterka,
svíčka, svítilna  apod.)

5) Igelitový pytel nebo taška na odpadky.

LOV DRAVCŮ

1) Lov dravců je povolen od 16. června do 31. prosince (sumec, candát, štika)

2) Je dovoleno používat živou i mrtvou  nástražní rybku.

3) Přívlač povolena od 16.června do 31.prosince. Při přívlači nesmí být další pruty nahozeny.

ZAKAZUJE  SE

1) Lovit ryby jiným způsobem než je popsáno v tomto řádu

2) Přísný zákaz vnadění krví, syrovými luštěninami, živočišnými produkty.

3) Zákaz lovu v pásmu označeném tabulemi.

4) Ničit a poškozovat rybářská zařízení, nebo jejich části.

5) Přísný zákaz ponechávání odpadků u břehů, házení  odpadků do vody, znečišťování okolí a pod.

Nedodržení tohoto ustanovení bude považováno za hrubé porušení
rybářského řádu a bude odebrána povolenka
.

6) Je zakázáno poškozování travnatých  a lesních porostů.

7) Rozdělávání  ohně mimo určená místa.

8) Přivlastňovat si větší  počet ryb než je povolený limit, přivlastňovat si ryby nedosahující nejmenší
stanovenou délku a přesahující maximální povolenou délku.
Kuchání ryb u vody, předávat ryby  další osobě, přijímat ryby od jiných rybářů, používat společný vezírek (sak), v průběhu lovu zaměňovat ryby ve vezírku.

9) Lov ryb z lodě.

10) Lovit ryby bez platné  povolenky,

Stanovené minimální délky ryb pro přivlastnění:

Kapr ………………………… 45 – 65 cm, nad 65 cm je nutné kapra šetrně vrátit do vody.
Amur ………………………….. 55 cm
Candát……………………… 45 cm
Štika ……………………….… 50 cm
Úhoř ……………………….… 50 cm
Lín …………………………… 25 cm
Bolen ……………………..… 40 cm
Tolstolobec a tolstolobik…. 50 cm
Pstruh duhový…………….. 30cm
Siven americký……………… 30cm

LIMITY POČTU ULOVENÝCH RYB A JEJICH EVIDENCE

1) roční limit ušlechtilých ryb je 25 kusů – platí pro dva pruty
2) týdenní limit ušlechtilých ryb na jednu povolenku – 4 kusy
3) denní limit ušlechtilých ryb na jednu povolenku – 2 kusy
4) dětská do 15 let  – roční limit ušlechtilých ryb – 15 ks
5) dětská do 15 let – týdenní limit / ušlechtilých ryb – 3 ks
6) dětská do 15 let – denní limit / ušlechtilých ryb – 1kus
– (ušlechtilé ryby – kapr, amur, candát, štika, sumec)

– 2 kusy lososovitých ryb se počítají jako 1 kus ušlechtilé
– ponecháním si dvou ušlechtilých ryb v jednom dni, nebo kombinace těchto ryb
je lovící povinen ukončit rybolov.

KONTROLA LOVÍCÍCH
Kontrolu vykonávají pověření pracovníci Pstruhařství Rožnov p Radh.
a ustanovená Rybářská stráž z řad pracovníků Rybářství Tylov.
Budou provádět kontrolu jen těch dokladů, které vydalo Pstruhařství Rožnov p.R. – povolenku k rybolovu, sumář úlovků a sumář docházky k vodě.
Prokazují se pověřením firmy – průkazkou kontrolující osoby. Každý lovící musí prokázat svoji totožnost dokladem s fotografií nebo s uvedeným místem bydliště.
Jen pokud s tím lovící souhlasí, může se prokázat OP, řidičským průkazem apod.
Nedílnou součásti kontroly bude čistota a pořádek v místě lovení.
Porušení základních pravidel ve vztahu lovící a okolní příroda, rybník, parkoviště apod. bude postihováno přísněji než drobné a diskutabilní prohřešky při samotném lovu nebo výbavě.

Osoby vykonávající kontrolu se musí prokázat pověřením firmy Pstruhařství Rožnov p.R. nebo průkazem Rybářské stráže a pověřením.
V případě kontroly Policie ČR je nutné dodržet a splnit základní požadavky ze strany Policie ČR
na kontrolu osob, které loví v soukromém revíru na základě dohodnutých podmínek.
Zde neplatí žádné výjimky a je  nutné splnit požadavky kontrolujicího státního orgánu .

MIMOŘÁDNÉ OKOLNOSTI
Lovící jsou povinni za mimořádných okolností, ke kterým patří povodeň, velký úhyn ryb, silný vítr apod.,
ukončit lov především pro svoji bezpečnost a odstavit automobily do
bezpečného prostoru, nebo úplně opustit prostor revíru. V případě úhynu ryb je nutné informovat
telefonicky na číslech 702 023 939, nebo na mail  popcarp@centrum.cz
správce revíru o úhynu, rozsahu, druhu ryb a barvě vody, případně odebrat vzorky ryb.

Za toto oznámení již dopředu děkujeme a věříme, že k něčemu podobnému nedojde.

Provozovatel si vyhrazuje právo na případné změny v rybářském řádu.

Tento Rybářský řád si můžete stáhnout a vytisknout:rybarsky_rad-tylov

Pstruhařství Rožnov p.R.
Pověřený dozor sportovního rybolovu Tylovský rybník